Adresgegevens
  Postadres: Bisonlaan 2, 1217 GH Hilversum
  Mailadres bestuursleden: info@fokkererfgoed.nl
  RSIN nummer: 856217906

  Bestuur:
  Hein van Meerten: Voorzitter/penningmeester
  Gert van Kalsbeek: Secretaris
  Arno van der Holst: Bestuurslid algemene zaken

  Bestuurders werken belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor alle werkzaamheden.

  Over de stichting Naam: Stichting Fokker Erfgoed RSIN/Fiscaal nummer: 8562.17.906 Email: info@fokkererfgoed.nl Website: www.fokkererfgoed.nl Telnr. : +31 35 621 3046 De stichting is opgericht op 22 maart 2016 bij akte door notaris Hak & Rein Vos te Lelystad. Doelstelling van de stichting 1) De stichting heeft als doel het behoud van het Fokker erfgoed, zowel materieel alsook immaterieel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 2) De stichting beoogt het algemeen nut 3) De stichting heeft geen winstoogmerk 4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het verkrijgen, verwerven, archiveren, bewaren en beschikbaar stellen van het Fokker erfgoed aan een ieder die hiervoor belangstelling heeft; b. het organiseren van activiteiten om de belangstelling voor het Fokker erfgoed te vergroten en levend te houden, zoals: organiseren van publieksdagen, wervings- en sponsordagen, reünies, lezingen, excursies – en dergelijke; c. het bevorderen van de belangstelling voor en het verlenen van steun aan activiteiten die tot doel hebben het Fokker erfgoed te behouden; d. het vormen van een fonds om daaruit activiteiten te ondersteunen tot behoud van het Fokker erfgoed. Beleid Het beleid richt zich voornamelijk op de volgende zaken: 1) Het organiseren van een jaarlijkse FokkerFair, als reünie voor de voormalige Fokker medewerkers en andere belangstellenden. Traditioneel wordt deze gehouden op de laatste zondag van september. Het bestuur zoekt daarbij naar een interessant Fokker- of luchtvaartthema voor de dag. Daarbij zo mogelijk een (kleine) expositie, bijpassende lezingen en openstelling/bezichtiging van de werkplaatsen, archief en (gesponsorde) projecten. 2) Het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief om donateurs en andere belangstellenden te informeren over de onderhanden projecten en activiteiten. 3) Het werven van donateurs (geld/natura) voor de nodige financiële en materiële middelen. Daarnaast het in stand houden van een fonds (het Fokker Erfgoed Steun Fonds – FESF) waaruit projecten ondersteund (kunnen) worden. 4) Het ontwikkelen of ondersteunen van Fokker projecten die met financiële of materiële steun van de stichting voortgang kunnen vinden resp. gerealiseerd kunnen worden. 5) Het verwerven, bijhouden, bewaren en – waar zinvol – digitaliseren van een Fokker archief (FokkerDoc) om documentatie, boeken, en beeldmateriaal (foto’s/dia’s/films/video’s) en dit toegankelijk maken voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. 6) Het zorgdragen voor een fysieke locatie waar de activiteiten plaats kunnen vinden. Het bestuur H.J. (Hein) van Meerten – Voorzitter G. (Gert) van Kalsbeek – Secretaris A.P.J. (Arno)van der Holst – Penningmeester De vrijwilligers Naast het bestuur zijn er 4 vrijwilligers die zorgdragen voor het fysieke archief en 7 medewerkers die zorgen voor digitalisering hiervan. Daarnaast zijn voor de jaarlijkse FokkerFair een 30-tal vrijwilligers actief om de dag te ondersteunen. Beloningsbeleid Er werken enkel vrijwilligers aan de bestuurlijke en uitvoerende Fokker Erfgoed activiteiten en die voeren de werkzaamheden uit zonder beloning. Daar waar kosten worden gemaakt ter uitvoering van het werk worden deze op declaratiebasis vergoed. Er is geen reiskostenvergoeding. Verslag 2021 Bestuur Er zijn 3 bestuursvergaderingen gehouden, waarin onderstaand een overzicht van de belangrijkste zaken. Algemeen Het jaar 2021 werd overheerst door beperkende coronamaatregelen. Toch konden veel van de reguliere activiteiten – zij het op 1,5m afstand – zoals die voor het Fokker archief en de projecten doorgang vinden. Hieronder een overzicht per hoofdactiviteit. FokkerDoc Het Fokker archief is onder dak in het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep. We hebben 300 m2 opslagruimte/stellingkasten ter beschikking voor de fysieke opslag. Daarnaast 100m2 kantoorruimte met apparatuur (computers/scanners/ fotoapparatuur) en kantoormeubilair om de administratieve werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is zo’n 200 meter archief (documentatie, boeken) verworven en ca. 200.000 foto’s en ander beeldmateriaal. In een archiefbeheerssysteem (Moebius) wordt het bezit administratief vastgelegd, zodat we weten wat we hebben, waar het terug te vinden is en van additionele inhoudelijke informatie voorzien. Met name het beeldmateriaal (een selectie) wordt gedigitaliseerd. Projecten Alle ondersteunde projecten zijn allen onderdak in het Nederlands Transport Museum. Dit jaar zijn in beperkte mate een aantal Fokker projecten ondersteund. Het betreft de aanschaf van archiefmateriaal voor FokkerDoc, de aanschaf (1e betaling) van een motor en een cockpitkap tbv de Fokker NA-27. Het Gö4 (Goevier) zweefvliegtuig werd op de FokkerFair door het NTM geschonken aan Fokker Erfgoed. Besloten moet worden of we het vliegtuig in de huidige staat willen laten of willen restaureren. De volgende Fokker objecten zijn binnengekomen in het NTM: • Fokker 50 Cockpit System Trainer • Fokker 50 rompvoorstuk FokkerFair De FokkerFair 2022 werd georganiseerd en gehouden op zondag 26 september in het Nederlands Transport Museum. De inhoud was als volgt: o Exposities over 2000 jaar transport, de Vliegende Hollanders, Anthony Fokker o Objecten: Fokker F27 Cockpit System Trainer, mini-Fokker 100 en Fokker memorabilia o FokkerCafé, voor een hapje/drankje en om weer eens bij te praten, van 16-18 uur o Luchtvaartmarkt met boeken, foto’s, tijdschriften, modellen, etc. o Inname van donaties voor ons luchtvaartarchief o Diverse interessante Fokker films o Drie lezingen, hoofdthema De Oorlogsjaren ’40-‘45: 11:00 uur – ‘Werken bij Fokker …. nooit saai’, 13:00 uur – ‘Bombardementen op de Fokkerfabriek juli 1943’ en 15:00 uur – ‘NLR in oorlogstijd’ o Een bijzonder Fokkervliegtuig: houten monocoque zweefvliegtuig gebouwd door Fokker in 1946. o 14:00 uur – Fly-by van de Fokker Four met 4 Fokker S11’s trainers. Het was een interessante en succesvolle dag met een opkomst van 240 bezoekers. Nieuwsbrief Gezien de beperkte capaciteit (we zoeken nog steeds een redacteur) is er geen nieuwsbrief uitgegeven dit jaar. Webwinkel. Uit de webwinkel zijn maar een beperkt aantal boeken verkocht. Website Er zijn problemen met het bijhouden van de website en we zoeken nog steeds een webmaster die technisch en inhoudelijk de website kan bijhouden. Financiële verantwoording De jaarrekening over 2021 staat hieronder, klik op de link.